Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Bartha Zoltán (2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. adószám:73595722-1-33) (a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: httsp://lombdeluxe.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://lombdeluxe.hu/adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Bartha Zoltán
Székhely: 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26.
E-mail: info@lombdeluxe.hu
Telefon: 06209344595

Fogalom meghatározások

 1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzebármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
  adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
  célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Adatkezelések

 

A weboldal / webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához szükséges 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
  E-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb ügyintézése, rendszerüzenetek
  küldése,
  6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
  Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
  Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
  módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az
  azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
  Kiegészítő adatok A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
  A vásárlás / regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
  A vásárlás / regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon

 2. Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. címen,
  • e-mail útján az info@lombdeluxe.hu e-mail címen,
  • telefonon a 06209344595 számon.
 7. Az adatkezelés jogalapja: cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 

Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés (szálláshely foglalása)

 

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték- és keresztnév, Születési család és utónév, Születési hely és idő, Azonosítás, a vásárlás lehetővé tétele. A kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez, a vendég érkeztetéséhez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése, 2016. évi CLVI. törvény, valamint a 235/2019 (X.19.) Kormányrendelet, illetve a VENDÉGEM egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás használata (szoftver használata, vendég érkeztetése)
Okmány típusa és azonosítószáma A szolgáltatás igénybevételéhez, vendég érkeztetéséhez.
Nem és állampolgárság A szolgáltatás igénybevételéhez, vendég érkeztetéséhez.
Lakóhely országa, Lakóhely címe, irányítószámmal A kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a vásárlás létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az előfizetés/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az előfizetés/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.
  évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:>
  • postai úton a 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. címen,
  • e-mail útján az info@lombdeluxe.hu e-mail címen,
  • telefonon a 06209344595 számon.
 6. Az adatkezelés jogalapja:
  1. a GDPR cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
  2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)
   bekezdése:
   A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
   feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a cikk (1) bekezdés c) pontja.
  4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:21.§-a szerint 5 év.
   6:22. § [Elévülés@

   1. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek
   2. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
   3. Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

    

   

 7. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

Kapcsolatfelvétel

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  Név Azonosítás 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont
  E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek

  küldése

  6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont
  Telefonszám Kapcsolattartás 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont
  Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont
  A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont
  A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai
  kezelhetik.
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. címen,
  • e-mail útján az info@lombdeluxe.hu e-mail címen,
  • telefonon a 06209344595 számon.
 7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.
 8. Tájékoztatjuk, hogy
  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

B2B Ügyfélkapcsolati adatkezelés

Jelen pontban az adatkezelő üzleti partnerei, illetve egyéb ügyfelei nevében eljáró természetes személyek (érintettek) kapcsolattartói adatainak kezelését szabályozza.

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím, telefonszám, vásárláskor felmerülő, egyéb kapcsolattartói adatok. Kapcsolattartás, együttműködés, szerződés megkötése, szerződésből eredő jogok és
kötelezettségek teljesítése.
Jogi személyek esetén: 6. cikk

(1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke),

Egyéni vállalkozók esetén 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

  1. Az adatok forrása:

Jogi személyes esetén: az érintett személyes adatait az adatkezelő üzleti partnere adja meg. Egyéni vállalkozók és magánszemélyes esetében az érintettől közvetlenül.

 1. Az érintettek köre: Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett, valamint az adatkezelő üzleti partnerei nevében eljáró természetes személyek.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az üzleti partner közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén az elévülésig.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,
  • Jogi személyek nevében eljáró természetes személyek tiltakozhatnak az adatkezelés ellen.
 5. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. címen,
  • e-mail útján az info@lombdeluxe.hu e-mail címen,
  • telefonon a 06209344595 számon.
 6. Az adatkezelés jogalapja:
  • Jogi személyek nevében eljáró természetes személyek esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos érdek megnevezése: együttműködés, szerződés teljesítése, üzleti cél.
  • Egyéni vállalkozók és természetes személyek esetében: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
  • A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés@

  1. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek
  2. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  3. Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  4. Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

   

 7. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés a szerződésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapul.
  • a kapcsolattartói adatokat az adatkezelő üzleti partnere szolgáltatja,
  • az adatszolgáltatás elmaradása
   • Jogi személyek esetében azokkal a következményekkel jár, hogy a szerződés teljesítése, a szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, továbbá szerződő felek közötti együttműködés nehézségekbe ütközhet.
   • természetes személyek esetében azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk szerződéses jogviszonyt kötni.
  • az adatkezelő érdekmérlegelési tesztet végzett a jogi személyek nevében eljáró természetesen személyek személyes adatainak kezelése tekintetében, melynek eredményeként megállapításra került, hogy az adatkezelő jogos érdekével szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét tennék szükségessé.

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
  4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
   Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé

   tétele.

   Az érintett hozzájárulása,

   6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

   A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
   XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

   A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
   A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
  5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
  6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)
   küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új
   funkciókról stb.
  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
   visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
   címzettjei
   : A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing
   munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
   • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
    helyesbítését,
    törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
   • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
   • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
    visszavonásához.
  10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
   adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • postai úton a 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. címen,
   • e-mail útján az info@lombdeluxe.hu e-mail címen,
   • telefonon a 06209344595 számon.
  11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
  12. Tájékoztatjuk, hogy
   • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
   • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
   • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
   • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
   • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

   

 

cookie-k (sütik) kezelése

 

  1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”,
   „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának
   kezeléséért
   felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
  2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
  4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése, testre szabott működés
   biztosítása.
  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés

időtartama

Munkamenet sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága.

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Állandó vagy mentett sütik A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Az adatkezelő jogos érdeke a weboldal üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága

Az érintett törléséig tart az adatkezelés, vagy a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó, mentett) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen
Statisztikai, marketing sütik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 1 hónap – 2 év

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő
  ismerheti
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat
  törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely
  cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek.
  Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem
  engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes
  egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a
  cookie beállításokat testre szabni:

Google chrome(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

Google Ads konverziókövetés használata

 

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
  https://policies.google.com/privacy

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
  megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google Tag Manager

A Google Tag Manager egy a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) által biztosított szolgáltatás, amely lehetővé teszi címkék (tag) létrehozását, frissítését és kezelését. A címkék a weboldalunkon lévő olyan kis kódelemek, amelyek többek között a forgalom és a látogatói viselkedés mérésére, valamint az online hirdetések és a közösségi csatornák hatásának meghatározására szolgálnak. Amikor meglátogatja weboldalunkat, akkor az aktuális címke-konfigurációt elküldik az Ön böngészőjére. Ily módon Ön utasításokat kap
arra, hogy mely címkéket kell aktiválnia. Maga az eszköz nem gyűjt semmilyen személyes adatot, de biztosítja más olyan címkék aktiválását, amelyek viszont esetlegesen gyűjthetnek adatokat. A Google Tag Manager működéséről további információkat a következő linken: https://support.google.com/tagmanager/#topic=3441530

Facebook pixel

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Facebook remarketing

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
  Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
  E-mail cím Remarketing, célzott hirdetések megjelenítése a Facebook által. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
 2. Az érintettek köre: A Facebook remarketinghez, célzott hirdetések megjelenítéséhez hozzájáruló valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó tartalmak célzott megjelenítése az érintett részére.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.
 5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
  • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
  • postai úton a 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26. címen,
  • e-mail útján az info@lombdeluxe.hu e-mail címen,
  • telefonon a 06209344595 számon.
 8. Tájékoztatjuk, hogy
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A címzett megnevezése: Facebook Inc., Cím: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

 

Tárhely-szolgáltató

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:BRIXLY LIMITED
  Company Number: 11187510Graphic House 1,
  First Floor, Graphic House,
  Druid Street,
  Hinckley, Leicestershire,
  England,
  LE10 1QHsupport@brixly.uk
  (+44) 0330 229 2999
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
 4. Az érintettek köre: A weboldalt/mobil alkalmazást használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal/mobil alkalmazás elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése, támadások, csalások elleni védelem.

Egyéb adatfeldolgozók (ha van)

CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK (ADATTOVÁBBÍTÁS)

Online fizetés

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
 2. Címzett megnevezése és elérhetősége:
  OTP Mobil Szolgáltató Kft.Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. E-mail: ugyfelszolgalat@simple.huTelefon: +36 1/20/30/70 3-666-611
  Adattovábbítási nyilatkozat: SimplePay fizetés esetén tudomásul veszem, hogy Bartha Zoltán (Székhely: 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26.) adatkezelő által a(z) lombdeluxe.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, bankkártya adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
 4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
 8. Az érintett jogai:
  1. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  2. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  3. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  4. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

   

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
 3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek jogai

 

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 4. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 6. Az adathordozhatósághoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
  rendelkezésére bocsátotta (…)
 7. A tiltakozáshoz való jog
  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
   vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

   1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
   2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
   3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
   4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
   5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
   6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
   7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
   8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

    

   

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

   1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni
   2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
   3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
   4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
   5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

    

   

Informatikai védelem

   1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
   2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
   3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat
   4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
   5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

    

   

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

   • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
    jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
   • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

   

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

crossmenuchevron-down