Általános Szerződési Feltételek

A LOMBDELUXE BLUE 749, és a LOMBDELUXE GREY 750 Vendégház jelen dokumentumban teszi közzé az általa végzett szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit.

A Vendég a weboldalon történő foglalásával, vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, a weboldalon közzétett Házirend, Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló tájékoztatás és Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Bartha Zoltán István Adószám: 73595722-1-33

A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26.

Az üzleti tevékenység címe: 3235 Mátraszentimre, Kápolna u. 52, 54. A szolgáltató e-mail címe: info@lombdeluxe.hu

A szolgáltató telefonszám: +36 20 934 4595

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, valamint a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen Szabályzat 2023. október 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, amennyiben a módosításra okot adó körülmények merülnek fel. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal a weboldalon közzéteszi, mely idő alatt a Vendég jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A Vendégek a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi és szöveges tartalom, nevek, logók, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

3. Szállás foglalás/ vásárlás

A Vendégnek a foglalást minden esetben a Szolgáltató honlapján kell jeleznie, szállás foglalása kizárólag online rendelhető meg. A foglalásnak a Vendég nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, az érkezés és távozás pontos időpontját kell tartalmaznia. A weboldalon nem szükséges regisztráció a szállásszolgáltatás vásárlásához.

A Vendég a foglalás/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A foglalás/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vendég más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Minimum 2 éjszaka foglalható.

4-5 éjszaka egyben történő foglalása esetén 7%, 5-nél több éjszaka egyben történő foglalása esetén 10% kedvezmény adható a teljes árból.

A szállásdíj megfizetése a foglalással egy időben, de legkésőbb 48 órán belül egy összegben esedékes. Az érkezést megelőző 30 napnál későbbi foglalás esetén lehetőség van a két részletben történő fizetésre. (50% a foglaláskor, 50% pedig az érkezést megelőző 5. napig)

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét, leírását, a szolgáltatásokról fotót jelenít meg. A megjelenített fotók eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4. Foglalási árak

A weboldalon a foglalás során megadott csomagár forintban értendő, és tartalmazza a Vendégház kizárólagos használatát, a takarítási díjat, a jakuzzi és szauna korlátlan használatát, a reggeli bekészítést, valamint az esetlegesen választott extra szolgáltatásokat. Nem tartalmazza az idegenforgalmi adót.

A foglalási ár/ szállásdíj minden esetben legalább az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • szállásdíj maximum 2 fő Vendégházban történő tartózkodására
 • szauna használat
 • jakuzzi használat
 • törülközők, köntös, szaunalepedő használat
 • reggeli bekészítés
 • bor bekészítés
 • kávé – és teaválaszték
 • kerti grill használata
 • internet, mozicsatornák, TV használata
 • takarítás
 • zárt parkoló használata

 

5. A foglalási díj megfizetésének menete

A lefoglalt szolgáltatás ellenértéke SimplePay online fizetési szolgáltatás használatával fizethető meg a weboldalon található linken keresztül a foglalással egyidejűleg, vagy banki átutalással a weboldalon feltüntetett bankszámlaszámra.

6. A foglalás visszaigazolása

A Szolgáltató minden foglalást e-mailben visszaigazol.

7. A foglalás lemondása

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leadott foglalás esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja a Szolgáltatót.
A befizetett szállásdíj az érkezés napja előtt 31 nappal kötbérmentesen lemondható, a befizetett összeget 100%-ban visszatérítjük.Amennyiben a lemondás az érkezést megelőző 30 napon belül történik, úgy az alábbiak szerinti kötbér kerül elszámolásra:
– az érkezés napja előtt 30-21 nap: a szállásdíj 30 %-a
– az érkezés napja előtt 20-15 nap: a szállásdíj 50 %-a
– az érkezés napja előtt 14-0 nap: a szállásdíj 100 %-a összegű kötbért érvényesítünk.

A foglalás harmadik félnek át nem ruházható.
Amennyiben a Vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a Vendégházat a Szolgáltató a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.

8. A szolgáltatás igénybevétele és feltételei

A szolgáltatás igénybevételének, a Vendégház elfoglalásának feltétele minden Vendég esetében a személyes dokumentumok bemutatása, valamint a szolgáltatások teljes összegének megfizetése.

9. A szolgáltatás nyújtásának egyéb feltételei

A Vendégház maximális vendéglétszáma: 2 fő. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban.

A Vendégek, mint Szerződő felek, a Mátraszentimre, Kápolna u. 52. szám alatti LOMBDELUXE BLUE 749, és a Kápolna u. 54. szám alatti LOMBDELUXE GREY 750 Vendégház valamennyi helyiségét, illetve udvarát, kerti bútorokkal, szaunával, jakuzzival, sütögetővel berendezett teraszát, udvarát, üdülési és pihenési célból, saját felelősségre veszik igénybe.

A Vendégházban, valamint a parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a Vendégház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a Vendégházban és a környezetében keletkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vendégek által a Vendégházban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért teljes kártérítési felelősség terheli a Vendégeket.

A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

10. Igénybevétel feltételei

Érkezés a foglalás napján 15 órától. Esetleges korábbi érkezési igényre az előző napi foglaltság figyelembevételével van lehetőség. Távozás a Vendégház elhagyásának napján 10.00 óráig. A hétvégi, illetve vasárnap végződő foglalás esetén a valódi hosszú hétvége programunk keretében a vasárnapi távozás 18 óráig!

A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni.

11. A Vendég jogai

A Vendég jogosult a Vendégház rendeltetésszerű használatára, berendezéseinek, eszközeinek használatára. A Vendég hozzáértés esetén jogosult a kerti grill rendeltetésszerű használatára.

12. A Vendég kötelezettségei

A Vendég köteles a Vendégház rendeltetésszerű használatára, berendezéseinek, eszközeinek használatára.

A Vendég köteles legkésőbb a távozáskor kiegyenlíteni az igénybe vett szolgáltatások ellenértékét. A Vendég a szaunát, jakuzzit a házirendben, valamint az Információs mappában részletezett előírások betartása mellett használhatja, veheti igénybe.

12. A Szolgáltató jogai

A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett szállásköltség összegének megtartására jelen ÁSZF-ben és weboldalon található foglalási feltétekben rögzítettek szerint.

13. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató a telefonos elérhetőségét a Vendégházban található Információs mappában megadja, hogy a Vendég az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében elérje.

15. Károkozás

A Vendég a Vendégházban, illetve annak kertjében, kerti berendezési tárgyakban, wellness berendezésekben okozott kárt a Szolgáltatóval a helyszínen köteles rendezni és azt megtéríteni.

16. Panaszkezelés

A Vendég panaszát a weboldalon, valamint a Vendégházban található Információs mappában közzétett telefonon, e-mail címen keresztül közölheti. A Szolgáltató köteles a vendég tartózkodása alatti esetleges panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vendégnek. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A Vendég a panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy Bartha Zoltán István (2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár u.26.) adatkezelő által a lombdeluxe.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e- mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Kelt.: Mátraszentimre, 2023. október 01.

crossmenuchevron-down