Kamerarendszer tájékoztató

3235 Mátraszentimre, Kápolna u. 52. szám alatti LOMBDELUXE Blue 749 Vendégháznál, és a 3235 Mátraszentimre, Kápolna u. 54. szám alatti LOMBDELUXE Grey 750 Vendégháznál (a továbbiakban együtt: LOMBDELUXE Vendégházak) Bartha Zoltán István, mint adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A LOMBDELUXE Vendégházak elektronikus megfigyelőrendszereit Bartha Zoltán István felügyeli és kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. rendelkezései alkalmazandók.

Az elektronikus megfigyelőrendszereinket az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében, a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából üzemeltetjük.

Az adatkezelés jogalapja: a LOMBDELUXE Vendégházaknak a fenti célok eléréséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok köre: a Vendégek a képfelvételeken látszódó képmása, magatartása. A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult Bartha Zoltán István.
A LOMBDELUXE Vendégházaknál üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe Bartha Zoltán Istvánon kívül kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek, hatóságok, illetve bíróságok.
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a fentiekkel is összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a LOMBDELUXE Vendégházakat üzemeltető Bartha Zoltán István ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a LOMBDELUXE Vendágházakat üzemeltető Bartha Zoltán Istvántól. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes

adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt területek:
LOMBDELUXE Blue 749 Vendégház esetén a telek bejárati kapuja, a fedett gépjármű parkoló és az épület bejárata. A használat elsődleges célja a kulcsszéf, valamint az épület bejáratának védelme, valamint a Vendégház vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem.

LOMBDELUXE Grey 750 Vendégház esetén a telek bejárati kapuja, a gépjármű parkoló és az épület bejárata. A használat elsődleges célja a kulcsszéf, valamint az épület bejáratának védelme, valamint a Vendégház vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel kapcsolatos vagyonvédelem.

Kelt, Mátraszentimre, 2023. október 1.

crossmenuchevron-down