Tereproller használati szabályzat

LOMBDELUXE elektromos tereproller használati és bérleti szabályzata

(E-tereproller ÁSZF, a továbbiakban: TRÁSZF)

 1.  Amennyiben a Vendég az Üzemeltető elektromos tereproller szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen TRÁSZF-t, és nyilatkozni arról is, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót megismerte.
 2. Az elektromos tereprollereket 18. életévét betöltött magánszemély veheti igénybe.
 3. A Vendég a bérleti díjat előre, a LOMBDELUXE Vendégház szállásfoglalás alkalmával köteles megfizetni. Az elektromos tereprollerek kifogástalan állapotban, az akkumulátorokat feltöltött állapotban kerülnek átadásra a Vendég részére.
 4. Az elektromos tereprollerekhez bukósisak kerül átadásra, melyek használata kötelező.
 5. Az elektromos tereprollerek minden esetben az Üzemeltető által személyesen kerülnek átadásra a Vendég részére, mely átadás során Üzemeltető képviselője bemutatja az elektromos tereprollerek rendeltetésszerű használatát és megválaszolja a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, a javasolt használati útvonalakat.
 6. A Vendég kötelezi magát, hogy az elektromos tereprollereket kíméletesen és szakszerűen fogja használni. AZ ELEKTROMOS TEREPROLLEREK A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ ÁLTAL MEGADOTTAK ALAPJÁN MINIMÁLIS VÍZÁLLÓSÁGGAL RENDELKEZNEK. EBBŐL ADÓDÓAN AZ ELEKTROMOS TEREPROLLEREK TEREPEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT MELLETT, DE MIND A TÓCSÁK, MIND A VÍZÁTFOLYÁSOK, MIND A SÁROS, LATYAKOS, NEDVES STB. TERÜLETEK ELKERÜLÉSÉVEL HASZNÁLHATÓAK! TILOS AZ ELEKROMOS TEREPROLLEREKKEL BÁRMILYEN VÍZBE TÖRTÉNŐ ÁT ÉS BEHAJTÁS, A SARAS, LATYAKOS, FELÁZOTT TERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ ÁTHAJTÁS! TILOS A ROLLEREK VÍZZEL TÖRTÉNŐ LETISZTÍTÁSA IS! AZ ILYEN VIZES TERÜLETEKET KIERÜLVE, AZOK MELLETT ELTOLVA KELL A ROLLEREKET HASZNÁLNI!
 7. Amennyiben az elektromos tereprollereket használatuk során a Vendég magára hagyja (pl. étkezés, mellékhelység használat miatt) lopás elleni biztonság érdekében a legnagyobb gondossággal köteles eljárni.
 8. A Vendég kötelezi magát, hogy az elektromos tereprollerek átvételének napján, de legkésőbb a LOMBDELUXE Vendégház elhagyása előtti nap 18 óráig, az átvett elektromos tereprollert az Üzemeltető képviselője részére sérülésmentesen és üzemképesen visszaszolgáltatja.
 9. A Vendég kijelenti, hogy egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas a saját felelősségére történő elektromos tereproller használatára. Kijelenti továbbá, hogy a bérlés és használat, valamint az esetleges károkozás, illetv e nem megfelelő használatból eredő anyagi terhét teljeskörűen viseli.
 10. A Vendég tudomásul veszi, hogy az elektromos tereprollert az érvényes közlekedés szabályok szerint köteles használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a Vendéget terheli, az abból eredő valamenyi kárért teljes felelősséggel tartozik. A Vendég tudomásul veszi, hogy a elektromos tereprollert kizárólag a Felső-Mátra településein belül használhatja. Az elektromos tereprollerek sem gépjárművel, sem más módon a Felső-Mátra közigazgatási területéről nem vihetőek ki. A közúti közlekedés szabályainak megsértésével a Vendég saját magának, a bérelt elektromos tereprollerben, harmadik személyekben vagy idegen vagyontárgyakban okozott károkért a Vendég teljes felelősséggel tartozik. A Vendég tudomásul veszi, hogy a jelen pontban felsorolt károkért az Üzemeltető a felelősségét kizárja.
 11. A Vendég az aszfaltúton történő közlekedés során köteles az elektromos tereproller világítását bekapcsolt állapotban tartani.
 12. A Vendég az erdőben, erdészeti, turista és egyéb útvonalakon a többi ott közlekedő, kiránduló megzavarása nélkül köteles közlekedni az elektromos tereprollerel. A Vendég az erdőben történő közlekedés során az erdő élővilágát extrém közlekedéssel, duda felesleges használatával nem zavarhatja.
 13. A Vendég tudomásul veszi, hogy a tereprolleren található nyilvánvaló esetleges sérülések és károsodások csak abban az esetben vehetők figyelembe az Üzemeltető terhére, ha azokat a Vendég legkésőbb a használat megkezdéséig az Üzemeltetőnek bejelenti, megmutatja.
 14. Az elektromos tereproller nem rendeltetésszerű használata esetén – ideértve a 6. pontban részletezetteket is – a Vendég köteles az elektromos tereproller javításának minden költségét megtéríteni.
 15. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az elektromos tereproller teljes megsemmisülése, megrongálódása vagy elvesztése esetén 350.000 Ft (Áfa-t tartalmazza) kártérítést köteles fizetni 8 napon belül az Üzemeltető részére.
 16. Az elektromos tereprollernek a közúti közlekedés során történő használatával a Vendég fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, ennek megfelelően tudomásul veszi, hogy a veszélyes üzemi felelősség (Ptk. 6.535.§) szerinti felelősség keretei között felel a saját káraiért, a tereprollerben, a harmadik személyekben vagy idegen vagyontárgyakban okozott károkért; üzembentartónak az elektromos terepoller használata során a Vendég minősül.
 17. A Vendég az elektromos tereprollert albérletbe vagy harmadik személy részére át nem adhatja. A Vendég tudomásul veszi, hogy a tényleges károkozó személyétől függetlenül (és akkor is, ha a tényleges károkozó személye nem állapítható meg) a Vendég saját káraiért, az elektromos tereprollerben, harmadik személyekben vagy idegen vagyontárgyakban okozott károkért a Vendég felel. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzemeltetőt ért kárt 8 napon belül az Üzemeltető részére megfizeti. Amennyiben a Vendég rendelkezik olyan érvényes lakásbiztosítási szerződéssel, melyben magánemberi felelősségbiztosítási fedezet is található, úgy Vendég az által okozott személyi sérüléses, illetve dologi károkra ezen biztosítását felhasználhatja. Ebben az esetben Vendég kötelezi magát, hogy a károkozás tényéről haladéktalanul értesíti a lakásbiztosítási szerződését kezelő biztosítót, továbbá mind a biztosító nevét, mind a biztosítási kötvényszámot haladéktalanul átadja az Üzemeltető részére.
 18. Az elektromos tereprollerek egy személy szállítására alkalmasak, 120 kg-os súlyhatárig. A Vendég más utasokat a tereprolleren nem szállíthat, és az elektromos tereprolleren semmifajta átalakítást vagy változtatást nem eszközölhet. Amennyiben a Vendég általi használat közben az elektromos tereproller közúti baleset részesévé vagy bármilyen bűncselekményben érintetté válik, a Vendég köteles haladéktalanul a rendőrséget hívni, illetve a rendőrséget a helyszínen megvárni. A hatósági eljárástól függetlenül a bekövetkezett balesetről és/vagy bűncselekményről a Vendég köteles az aktuális tartózkodási helye megadásával az Üzemeltetőt vagy képviselőjét haladéktalanul telefonon értesíteni. Az elektromos tereprollert ért károsodást, az eset további körülményeit, valamint a személyi sérülés(ek) tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely alapja a felelősség megállapításának és a kárigény megállapításának, valamint a kárrendezésnek.
 19. A Vendég hibájából, illetve a Vendégnek felróhatóan bekövetkezett baleset, illetve káresemény esetén, ideértve azt is, amennyiben a Vendég nem a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartva, vagy nem rendeltetésszerűen használta az elektromos tereprollert, a Vendég köteles helytállni mindennemű kárért, illetve igényekért, ideértve a harmadik személyek által érvényesített igényeket is, függetlenül, hogy azt közvetlenül a Vendéggel, illetve az Üzemeltetővel szemben érvényesítik. A Vendég által akár szándékosan, akár gondatlanul okozott káresemény esetén, illetve jogszabályba ütköző használat esetén a Vendég köteles az Üzemeltetőt mentesíteni mindennemű hátrányos jogkövetkezmények alól.
 20. A jelen TRÁSZF elfogadásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottak szerint személyes adatait (e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, születési idő és hely, lakcím, anyja neve, személyi igazolvány száma, jogosítvány száma az Üzemeltető kezelje. Az Üzemeltető a Szerződésben biztosított jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából a Vendégre vonatkozóan olyan személyes adatokat kezel, amelyek a Vendéggel kapcsolatba hozhatók, és amelyek által a Vendég közvetve vagy közvetlenül azonosíthatóvá válik, illetve amelyek az érintettekre vonatkozó következtetést tartalmaznak. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges az elektromos tereprollerek használatához. A személyes adatok megadásának elmulasztása, illetve meg nem adása lehetetlenné teszi az elektromos tereprollerek használatát. Az adatkezelés célja a jelen TRÁSZF-ben foglalt elektromos tereproller igénybevételére vonatkozó szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdése. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítéséig tart, kivéve, ha az Vendég a szerződéses kötelezettségét megszegte, vagy a Vendéggel szemben a Üzemeltető kárigényt támaszt, ekkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja és az adatkezelés időtartama az igény érvényesítéséig tart. Amennyiben az adatkezelést jogszabályi kötelezettség írja elő, akkor az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint áll fenn, ekkor az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja. Az Üzemeltető a mindenkor a hatályos jogszabályi követelményekkel összhangban kezeli a Vendég személyes adatait. Az adatkezelések tényleges időtartamát az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, de az jogszabályon alapuló adatkezelések esetén nem haladja meg az egyes jogszabályokban meghatározott időtartamot, egyéb adatkezelések esetén pedig azt az időtartamot, amelyre az érintett hozzájárulása vonatkozik. Az Üzemeltető, mint adatkezelő Bartha Zoltán István (3235 Mátraszentimre, Kitaibel Pál u.18., adószáma:73595722133, elérhetősége: +36209344595) a jelen TRÁSZF teljesítése során adatfeldolgozóként is részt vesz. Az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítése körében az Üzemeltető a rendelkezésre álló megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen. Az Üzemeltető a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Üzemeltető gondoskodik továbbá arról, hogy az adatbiztonsági kötelezettségeket a jelen TRÁSZF teljesítése során közreműködő további adatkezelők, adatfeldolgozók a vonatkozó jogszabályi és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően betartsák. A személyes adatok kezelésének további részletes feltételeit az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, amely elérhető a www.lombdeluxe.hu honlapon.
 21. A jelen TRÁSZF határozatlan időre szól.
 22. A felek között megkötésre kerülő jelen TRÁSZF elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésnek minősül, amely nem kerül iktatásra, a későbbiekben is hozzáférhető.
 23. A Felek az TRÁSZF értelmezésével, teljesítésével, megszűnésével kapcsolatban felmerülő vitákat megkísérelik egymás között, békés úton, tárgyalások során rendezni. A Szolgáltatás igénybevétele kapcsán közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákra vonatkozóan a Felek a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki. A Felek rögzítik továbbá, hogy a közöttük létrejövő TRÁSZF teljesítési helyeként a Szolgáltatási Területet jelölik meg, tekintettel a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben foglaltakra is.
 24. Felek a jelen TRÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak.
crossmenuchevron-down